Babad Sri Nararya Kresna Kepakisan
Silsilah Arya Kresna Kepakisan
Nama