Babad Arya Kresna Kepakisan Versi Dokbud Bali
Silsilah Arya Kapakisan
Nama