Babad Arya Kresna Kepakisan Versi Dokbud Bali
Silsilah Arya Nyuhaya
  1. Arya Kapakisan
Nama