PRASASTI I GUSTI GDE BANJAR
 
PRASASTI I GUSTI GDE BANJAR
 

Iti pamancangak sane mungguh ring Prasasti sane mungguh Ring Pujangga Kanda, sane patut kasunsung olih Preti Sentanan I Gusti Gde Banjar, punike sane kabuatin antuk Preti Sentanane saprati sentananen mangde sida uning ring indik katurunane senyantayang I Gusti Gde Banjar.

Daging manire pasang tabe, keni manire tan keni raja pinulah.
Iti kawitane I Gusti Gde Banjar, wenten Ida Brahmana Pandita Putran Batara Brahma mapesengan Ida Mpu Loka Kertha, Asrama ring Wana Pekladian, wenten rabin ida asiki, Okan Ida Mpu Adnyawidi/ sane kaputra antuk Mpu Adnyawidi, punike keanggen rabi.
Kasuwen Ida Mpu Loka Kertha, ngewangunang tape ring Wana Pekladian, wenten Putran Ida Mpu Loka Kerta mepesengan Mpu Sidatapa, sane mangkin Mpu Sidatapa, lunge ke Majapahit duwaning Ida MpuSidatapa lunga ke Wilatikta, saking Ida Dalem mengaturin Ida Mpu Sidatapa pacang keanggen Patirtaan, patirtaan Ida Dalem ( maka Bagawanta Ida Dalem ), punika duwaning Mpu Sidatapa melinggih ring Wilatikta, irika ring Majapahit keanggen patirtaan Ida dalem, den Ida Mpu Sidatapa, Putun Ida Betara Brahma punika duwaning Ida Dalem Masiwasahanan nyane sami. Kesuwen Ida Mpu Sidatapa melinggih ring Majapahit lintang kesayangan Idane kelangkung, katuran Ida rabi asiki Putran Ida Dalem mapesengan Dalem Yani Putri, punika keanggen rabi raris Ida Mpu Sidatapa, kesuwen Ida Mpu Sidatapa merabi irika wenten putra asiki mepesengan Ida Mpu Gangga Wirya, kesuwen Ida Mpu Gangga Wirya jumeneng ring Majapahit, ngambil Ida Mpu Gangga Wirya Pawestri Okan I Gusti Batan Jeruk, mapungkusan I Gusti Luh Yoni. Punika keanggen Rabi antuk Ida Mpu Gangga Wirya, wenten putran Ida Mpu Gangga Wirya asiki kantun rare, raris Ida Mpu Gangga Wirya matuk ke suargan. Oka wantah asiki lanang durung mepesengan gelisan katinggalin seda, katinggalin antuk Ida Mpu Gangga Wirya. I Gusti Luh Yoni okan I Gusti Batan Jeruk, budal (mulih ) ke jumah danene Jeron I Gusti batan Jeruk, kranan mulih I Gusti Luh Yoni duwaning newek di Grian Mpu Gangga Wirya, tur mengempu anak rare. Kapetepetin okan danene ring Jeron danene, di Jeron I Gusti batan Jeruk. Dane I Gusti Luh Yoni keni kegeringan sade rahat mangraris mur. Anake alit, I Gusti Batan Jeruk sane nuduk, duwaning I Gusti Batan Jeruk pernah mecucu ring anake alit, kebecikang anake rare, katelubulanin, kaotonin, menuju odalan di Pemerajan danene ( Pemerajan Igusti Batan Jeruk). Anake alit wantah Brahmana Okan Ida Mpu Gangga Wirya, antuk polih nyumbah ring pemerajan Danene I Gusti Batan Jeruk tur memarid sampun duur anake alit putun I Gusti Batan Jeruk tan wenten uning raga Brahmana, atur anake irika magusti ring anake alit. Raris mantuk ke Grian Idanene mula kantun pamereman asiki punika kaperemin ngeraga pisan antuk ring Gria. Sesuwen Danene Ring Gria nenten wenten mangayahin, wenten Pragusti maparab I Gusti Treni, okan Arya Biculuk/Benculuk, maduwe dane Arya Benculuk pianak asiki pisan majero ring Banjar Ambengan. Ida Bagus Gusti Yoni seneng ring I Gusti Treni, punika keambil antuk Ida Bagus Gusti Yoni. Wenten Putran Ida Bagus Gusti Yoni mapenengeran I Gusti Gde Banjar. Sawenten I Gusti Gde Banjar, dane I Gusti Arya Benculuk irika ring jeron Arya Benculuk sampun jada lingsir, I Gusti banjar ngemargiang sapari tatanin pramanca nyalukin I Gusti Banculuk, kesuwen I Gusti Gde Banjar ngemarginin sapari premanca pagenahe ring Majapahit. Igusti Arya Benculuk mangaris mur, raris keprateka antuk I Gusti Gde Banjar.
Prosesi Upacara ----------------------------> Gelis kacerita
Sekadi mangkin I Gusti Gde Banjar, dane I Gusti Gde Banjar maka pandiri, di jeron danene I Gusti Biculuk / Benculuk, mule wenten paican Ida Dalem ring I Gusti Arya Benculuk sane kebaos sampun seda, kaula katah, kaulane sane kapaica antuk Ida Dalem sia dasa kutus witanggang carik tigang benang, kelapa satak puun, punika kapaicayang ring I Gusti Gde Banjar, kalintang antuk Ida Dalem nyayangang I Gusti Gde Banjar, pradnyan ring sastra , wikan ring raos, dana darma arta, punika duaning mantuk ring pekayunan Ida Dalem majapahit, antuk kawidagdan danene sane mepesengan I Gusti Gde Banjar, tan lali nangkilin palinggih Dalem ring bencingah.
Sekadi mangkin sampun suwe dane I Gusti Gde Banjar nampanin linggih Ida Dalem ring Majapahit. I da Dalem Ketut lunga ke Bangsul, saking dane ki Pasek Gelgel, mangaturin Ida Dalem mantuk ke Bangsul, antuk panegarane iriki ring Bali tanpa hulu, sadina-dina state kali mangalawan timpalnyane merebat pemuktian, punika duwaning Ida Ki Pasek Gelgel mengaturin Ida Dalem Ketut turun/ lunga ke Bangsul ( Bali ). Ida Dalem Ketut tan tulak mekadi pinunas Ida Ki Pasek Gelgel, dane I Gusti Gde Banjar mangiring Ida Dalem ke Bangsul, Brahmana, Pandita, para Arya, Prebali, Pajenengan, Keris pengawin, Kaula ane matereh.
Prosesi Pembangunan Puri ring Sueca Pura--------> Sane mangkin I Gusti Gde Banjar ngiringang Ida Dalem Ketut ring Bangsul--------> Gelis Kacerita.
Mangkin I Gusti Gde Banjar ngambil rabi pianak prebali mengaran Ni Luh Jati, manak tetiga jalu-jalu, ne pinih kelih mapesengan I Gusti Banjar Teges, ne madenan mepesengan I Gusti Made Saban, ne manyoman mapesengan I Gusti Lungarsa.
Prosesi perang di Kintamani ----------> I Gusti Made Saban lan I Gusti Lungarsa mur dipayudan- ------------> Gelis kacerita
Gelisang cerita sampun wusan I Gusti Gde Banjar mapreteka sareng okan danene sane mur ring ranang gana/payudan sareng kalih puput pratekan danene kapreteka antuk I Gusti Banjar Teges.
Sekadi mangkin I Gusti Banjar Teges mikantun jajaka/ anom wenten paican Ida Dalem ring I gusti Banjar teges kicen istri asiki mangaran Ni Suladri pianak perbekel saking Tulikup
Kapanjingan antuk Ida dalem, yaning Bangsa / yan mungguhing antuk treh bangsa punika Ni Suladri punika sane kepaicayang ring I Gusti Banjar Teges, lami sampun makurenan I Gusti banjar Teges ring Ni Suladri ne mangkin putra asiki, mepengaran I Gusti Banjar Ambengan.
I Gusti Banjar Ambengan meduwe anak luh  mapianak patpat jalu-jalu, ne pinih kelih I Gusti Tegal, ne pernah made I Gusti Jaya, ne penengah I Gusti Wirya, ne pinih alit I Gusti Ketut Banjar. Makacatur sentanan I Gusti Banjar Ambengan, sami pade nyentana, wenten tetiga, wenten lelima, wenten mepianak luh muani, punika putra suputra, apianak, maputu, makelab, mewarang, makletok, yaninketintihin antuk seperati sentanan I Gusti Gde Banjar, tan lian I Gusti Batan Jeruk, Arya Batan Jeruk sane ketindihin awinan menindihin kawitan danene I Gusti Gde Banjar, kepiduduk antuk I Gusti Batan Jeruk, Katelu bulanin, rauhing ( turing ) kaotonin dugas dane kantun rare. Mula Brahmana jati, antuk Ida memarid, nyumbah ring dane I Gusti batan Jeruk, duaning rered keBrahmanan danene meraga wesya, Arya Batan Jeruk asapunika perindikanne dane I Gusti Gde Banjar, mangkana sane mungguh ring pamancanggah.
Sampun kacerita ring katwaning sekadi mangkin sampun sami mapreti sentana wentene iriki ring Bali rajia Wiakti lami sampun nyentanayang ne mapungkusan I Gusti Gde banjar, sane sampun kamen, punika duaning sami wadua kewadua sumbah kesumbah, parid keparis, tok ranak kesamen/ pateh sampun rase sami menyambung nenten wenten kabinayang.

 

Yening buating anggo rikala ngaben kalugra nganggo penganggen I Gusti Gde Banjar.
Puput sinurat ring dina Waraspati Klion Wara Langkir Pangelong Ping Pat belas sasih Kasa rah kalih Tenggek tunggal, isaka warsa 0961 caka (tahun 1040).

 

KESIMPULAN IDA DALEM KLUNGKUNG
DAWEGE NGUACEN PRASASTI TANGGAL 23 JANUARI 1993
(REDITE PAING )
DI PURI SEMARAPURA (KLUNGKUNG )

Jani kesimpulane
Awakene kawite mula Brahmana, kuwale sube rered.
Kearyanan wakene Kepakisan / Arya Kepakisan yen diadane awake nakonin, apa kulite ?
Jawab                 : ARYA KEPAKISAN
Nyen Ento
Jawab                 : TREH ARYA BATAN JERUK ( SENTANAN ARYA BATAN JERUK )
Keto pengakuan deweke ajak makejang, apang tusing simpang siur, Batan Jeruk tuah Kepakisan, kuwala suba rered jani kaicen kajang reredan Arya ( Kajang Kawitan )